logo Olomoucká noc

Důvodová zpráva - 13 stran textu bez uvedení důvodu

Dnes konečně zveřejňujeme i důvodovou zprávu k prodeji Edelmannova paláce, kterou pro zastupitele připravila Rada města Olomouce. Důvodová zpráva společně se zápisem z jednání Zastupitelstva města Olomouce z 24. 3. 2009 představuje důležitý dokument celého případu. V trestním oznámení na některé zastupitele byly již rozebrány některé okolnosti podezření z trestného činu. Mimo to je celá kauza doplněna a obestřena jednáním, které snad ani není trestné, ale pro jednání předních mužů a žen města je tak nějak nečekané.

Text důvodové zprávy pro jednání zastupitelstva konané 24. 3. 2009 naleznete zde. Na základě této důvodové zprávy zastupitelstvo odsouhlasilo prodej Edelmannova paláce. Text má 13 stran a dvě přílohy, zdůvodnění prodeje paláce jsme tam ale nenašli.

V následujícím přehledu uvádíme některé zmatenosti, které schvalování provázelo.

  1. Na str. 3 je uvedeno, že město muselo jednat operativně, protože termín podávání projektů do programu "Národní podpory využití potenciálu kulturního bohatství" skončí 31. 3. 2009. K tomu je nutno říci, že výzva pro aktivitu 5.1c, do které spadá aktivita Muzea umění, nebyla ještě do dnešního dne (26. 4. 2009) vypsána. O tom se můžete přesvědčit zde. Donedávna budoucnost předcházela minulosti jen ve sci-fi románech. Nyní však i ve fiktivních důvodech vysvětlujících rychlost rozhodnutí radních. Pro informaci přikládáme prezentaci jednotlivých projektů, převzatou ze stránek Ministerstva kultury zde, ze které je patrné, že aktivita Středoevropského fóra patří do aktivity 5.1c.
  2. Na str. 3 je uvedeno, že Rada města na svém jednání 24. 2. 2009 schválila záměr prodat Edelmannův palác panu Barnetovi. K takovému záměru neměla Rada města oprávnění a nemohla ho tedy zákoně schválit, protože usnesením Rady města byl Edelmannův palác vyčleněn z prodejů. Viz stále platný přehled neprodávaných domů Olomouce uvedený zde.
  3. Na str. 3 je dále uvedeno, že záměr města prodat Edelmannův palác byl zveřejněn na úřední desce ve dnech 25. 2. 2009 - 13. 3. 2009. O tomto záměru informuje veřejnost i zápis Rady města z 24. 2. 2009, který má až takto výstižný obsah: "Rada města schvaluje záměr směnit pozemky parc. č. 458 ostatní plocha o výměře 303 m2 a parc. č. 254 zahrada o výměře 92 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví xxxxxxxxxxxx za objekt č.p. 367 na pozemku st. 326 zastavěná plocha a nádvoří a pozemek parc. č. st. 326 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 872 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce ....." Jenže ve stejnou dobu bylo na stránkách města jasně deklarováno rozhodnutí Zastupitelstva města, že město nebude prodávat Edelmannův palác (viz zde). Kdyby Rada města postupovala podle Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce, které Zastupitelstvo schválilo 23. 9. 2003, tak nejprve by muselo Zastupitelstvo rozhodnout o záměru prodat Edelmannův palác a teprve potom by mohlo dojít ke zveřejní na úřední desce.
  4. Na str. 6 a 7 je uveden seznam nájemců včetně cen placeného nájemného. Sečteme-li jednotlivé cifry, dostaneme roční nájemné včetně příspěvků na provoz ve výši 1,8 mil. Kč. Přitom tři nájemci platí výrazně nižší nájemné, což je legitimní podpora města určitým subjektům. Nicméně potenciál nájemného pro soukromého vlastníka objektu je vyšší a po aplikaci obvyklé výše nájemného dostáváme celkový příjem z nájmů 2 mil. Kč/rok. V průběhu 50 let vlastník získá nájemné ve výši 100 mil. Kč (v cenách roku 2009). Náklady s provozem představují 120000,-Kč/rok. Tedy za 50 let 6 mil.Kč na provozní náklady. Celkový zisk tedy činí 94 mil. Kč.
  5. V "Důvodové zprávě" jsou uvedena různá fakta. Ale není uvedeno, proč se Edelmannův palác stal pro současnou Radu města i zastupitelstvo náhle nepotřebným. Informace, že Edelmannův palác město Olomouc vlastní 290 let, tam není uvedena. Za tu dobu se ve vedení města vystřídalo velké množství radních. V čele země stálo deset králů, jedna královna a deset prezidentů. Vystřídaly se i státní formy od království, republiky, protektorátu, socialismu až do dnešní demokratické doby.
  6. Zbývá jen hádat, proč zastupitelstvo Edelmannův palác prodává. Nový kupující v rozhovoru pro Olomoucký deník.cz deklaroval, že palác nechtěl a více méně mu byl vnucen. Primátor Olomouce v zápise z jednání zastupitelstva žádá zastupitele, ať nehledají spouštěcí mechanismus prodeje na straně vedení města a také žádá, aby nebyla vedena morální debata mezi Radou města a ostatními zastupiteli, jelikož toto téma není příjemné pro nikoho.

Důvod prodeje jsem hledal ve velkém množství dokumentů města. Stále marně. Nakonec jsem si řekl, že zdůvodnění prodeje hledám tam, kde nemůže být, protože důvodem bude asi natolik obecně známý fakt, že pro Radu města bylo zbytečné to neustále popisovat a opakovat. A tak jsem sáhl k obecnému dokumentu Programové prohlášení Rady města Olomouce na léta 2006 až 2010 a zajásal jsem. Zdůvodnění prodeje je zde jasně napsáno: