logo Olomoucká noc

Kolik stojí Edelmannův palác?

24. 3. 2009: Zastupitelstvo města Olomouc bez výběrového řízení převádí pozemky a budovu Edelmannova paláce za 38 mil. Kč panu Miroslavu Barnetovi

Edelmannův palác Pro "převod" zvedlo ruku 32 zastupitelů z 43 přítomných. Dle našeho názoru se jedná o protizákonný postup, ke kterému nejsou zastupitelé oprávněni. Pan Barnet část ceny (9,5 mil. Kč) zaplatí "předáním" pozemku, jehož cena však byla stanovena naprosto neadekvátně k postupu, jakým byla stanovena cena pozemku Edelmannova paláce. Jestliže zastupitelé došli k závěru, že Edelmannova paláce se může město zbavit, pak měli postupovat standardní cestou - veřejnou soutěží. Při tomto postupu by město bezesporu utržilo o desítky milionů více. Čin zastupitelů města nás jako jeho občany značně pobuřuje. Proto jsme se rozhodli založit tyto stránky, na kterých budeme celou akci sledovat a zaznamenávat. Naším cílem je zajistit, aby převod byl zrušen a Edelmannův palác zůstal majetkem města.

Do znaku stránek vkládáme jeden z reliéfů Edelmannova paláce - Juditu s hlavou Holoferna. To jako připomínku zastupitelům, že není možné se opíjet mocí, protože v opojení se může přijít i o hlavu.

Reliéfy na přední fasádě Edelmannova paláce

Lot a jeho dcery

Lot a jeho dcery Tu řekla prvorozená té mladší: "Náš otec je stařec a není muže v zemi, aby k nám podle obyčeje celé země vešel. Pojď dáme otci napít vína a budeme s ním ležet. Tak dáme život potomstvu."

Narození Ježíše

Narození páně Pastýři pravili k sobě vespolek: "Pojďme až do Betléma a vizme tu událost, kterou Pán oznámil nám." I přišli s chvatem a nalezli Marii a Josefa i dítko uložené v jeslích.

Ježíš a Samaritánka u Jakubovy studny

Edelmannův palác "Každý, kdo pije z vody této, žízniti bude opět; kdo však se napije z vody, kterou já mu dám, nebude žíznit na věky."

Ztracení ráje

Ztracení Ráje "Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost.

Abrahamova oběť

Abrahamovo obětování A posel řekl: "Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna."

Šalamounův soud

Šalamounův soud "Rozetněte to živé dítě ve dví. Jednu polovinu dejte jedné a druhou polovinu druhé."

Jairova prosba

Vzkříšení dcery Jairovy "Dcera má skonává, pojď, vlož na ni ruku, aby se uzdravila a byla živa."

Uzdravení ženy krvotoké

Uzdravení ženy krvotoké "Dotknu-li se jen roucha jeho, budu uzdravena." Ale Ježíš se obrátil a uzřev ji, pravil: "Buď dobré mysli, dcero, víra tvá tě uzdravila."

Pamětní deska na pobyt maršála Radeckého

Deska s upomínkou na Radeckého

Zadní trakt Edelmannova paláce

Edelmannův palác zadní trakt